Spoločnosť, založená 21. apríla 1994, sa venuje činnosti v oblasti ložiskovej geológie rúd, nerúd, netradičných priemyselných surovín, v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie a životného prostredia na základe Geologického oprávnenia zo dňa 12.6.2001 vydaného MŽP SR, pod číslom 67/PO na odbornú spôsobilosť:

 • ložisková geológia
 • inžinierska geológia
 • hydrogeológia
 • geologické činitele ovplyvňujúce životné prostredie

Spoločnosť je oprávnená na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov v zmysle vyhlášky 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.

Spoločnosť má oprávnenie na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie, spracovávanie Zámerov činností, Správ o hodnotení a Posudkov na žiadosť MŽP SR (EIA) podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa vyhlášky MŽP SR č. 13/2006 Z.z. ďalších oprávnení a povolení.

V rámci svojich prác a služieb ponúkame poradenské služby, posudkový servis, realizačnú činnosť v odboroch:

 • Ťažba, úprava a predaj prírodnej ekologickej nerastnej suroviny - zeolit
 • Hydrogeológia a inžinierska geológia
 • Ekológia a odpady
 • Ložisková geológia
 • Labotatórne práce - analýza tuhých a kvapalných vzoriek
 • Technické práce - vrty všetkých druhov, banské a kopné práce
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Obchodná činnosť

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli Sro, vložka číslo 4505/V