Charakteristika zeolitovej suroviny:

Nerastnú surovinu vulkanického pôvodu tvorí v prevahe zeolitový minerál - klinoptilolit (hydratovaný hlinitokremičitan alkálií a alkalických zemín s prevahou výmenného draslíka a vápnika). Prírodný zeolit vznikol hydrotermálnou premenou vulkanického skla v ryodacitových a ryolitových pyroklastikách spodného a vrchného bádenu. Obsah autigénneho klinoptilolitu v zeolite je 55 - 60 %.

Použitie:

Poľnohospodárske účely

Ekologické účely

Priemyselné účely

Bližšia špecifikácia:

Zeolit je upravovaný drvením, mletím a triedením na frakcie 0.0 - 0.3 mm, 0.3 - 4.0 mm, 4.0 - 8.0 mm, 8.0 - 16.0 mm a podľa požiadavky. Fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitu vyplývajú z jeho alumosilikátovej kostrovitej štruktúry, ktorá umožňuje dehydratáciu, výmenu iónov a absorbciu molekúl rôznej veľkosti, bez toho aby došlo k ich narušeniu. To umožňuje používať zeolit ako sorbent, molekulárne sito a katalyzátor. V poľnohospodárstve pridávanie zeolitu do potravy hospodárskych zvierat pôsobí pozitívne na ich zdravotný stav a prírastok hmotnosti, ďalej odstraňuje nepríjemné zápachy na farmách a zlepšuje využitie minerálnych hnojív v pôde. Pri ochrane životného prostredia a v chemickom priemysle sa ukazuje perspektívnym pri odstraňovaní Cs137 a Sr90 z rádioaktívnych odpadov, pri odstraňovaní amoniaku z odpadových vôd a pri vysušovaní plynov, oddeľovaní kyslíka a dusíka zo vzduchu, pri spracovaní ropy a pri ďalších aplikáciách, ktoré sa v súčasnosti overujú.

Vlastnosti zeolitovej suroviny:

  • vysoká selektívna sorpčná schopnosť
  • výmena katiónov
  • obsah biogénnych a stopových prvkov
  • reverzibilná dehydratácia a hydratácia
Výmenná kapacita zeolitovej suroviny (VKA):
  • Čiastková    0,7 mol / l
  • Celková      1,4 mol / l

Chemické zloženie homogenizovanej vzorky

Obsah ostatných prvkov

Priemerné mineralogické zloženie zeolitovej suroviny

Priemerné chemické zloženie zeolitovej suroviny

Dávkový test pre overenie vplyvu zeolitu na pokles žiarenia vybraných izo-topov v závislosti od času